Klubbens love


Klubbens love

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25.august 1922 med ændringer vedtaget på senere  generalforsamlinger, senest på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2022.

 1. NAVN OG HJEMSTED 

Klubbens navn er SKOVSHOVED SEJLKLUB, stiftet den 25. august 1922.  Dens hjemsted er Skovshoved Havn.

 1. CENTRALFORBUND 

Klubben er tilsluttet SUNDKREDSEN under DANSK SEJLUNION og er herigennem medlem af  DANMARKS IDRÆTSFORBUND og underkastet love og bestemmelser, der til enhver tid må  blive fastsat af disse centralforbund.

 1. STANDER, EMBLEM, BLAZERMÆRKE OG HUEMÆRKE 

Klubbens stander er hvid med en liggende rød linje af form som et Y og en gul stjerne i det inderste  felt. Emblemet er standeren i emalje.

Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid kontur, broderet  guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

 1. KLUBBENS FORMÅL ER: 
 2. at samle sejlsportsinteresserede med tilknytning til Skovshoved Havn.
 3. at virke for stadig bedre forhold i Skovshoved Havn – eventuelt i samarbejde med havnens  øvrige klubber.
 4. at søge at skaffe ikke fartøjsejende medlemmer mulighed for sejlads.
 5. at dygtiggøre medlemmerne i amatørsejlads.
 6. at styrke interessen for sejlsport.
 7. OPGAVER 

I relation til punkt 4 har klubben følgende opgaver:

 1. at administrere og vedligeholde klubbens lokaler I Skovshoved Havn.
 2. i så vid udstrækning som muligt varetage fartøjsejende medlemmers interesser overfor  Skovshoved Havns myndigheder og formidle førnævnte medlemmers anker og ønsker til  havnens myndigheder og endelig viderebringe myndighedernes bestemmelser angående havnens  forhold.
 3. at anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer.
 4. at afholde kursus i praktisk og teoretisk sømandskab.
 5. at afholde kapsejladser og foranledige, at medlemmer med klubbens både deltager i kapsejladser  arrangeret af andre klubber.
 6. at fastsætte bestemmelser for de enkelte afdelingers virke.

I øvrigt at afholde arrangementer, der medvirker til fremme af formålene.

 1. MEDLEMSKATEGORIER OG AFDELINGER 

Klubbens medlemmer inddeles i følgende medlemskategorier:

 1. Medlemmer, som er ejere eller medejere af fartøjer eller andre aktive sejlere fra 18 år.  B. Ungdomsmedlem – medlemmer op til 18 år.
 2. Firmamedlem.

Klubben er funktionelt inddelt i et antal afdelinger, som følger en given aktivitetstype. Enhver  afdeling ledes af et afdelingsudvalg, som refererer direkte til klubbens bestyrelse. Der skal som  minimum være etableret en Sejlerskoleafdeling og en Ungdomsafdeling, herunder en  Optimistjolleafdeling.

 1. REGLER FOR OPTAGELSE 

Sejlere og sejlsportsinteresserede kan søge optagelse i klubben under medlemskategorierne A og B, såfremt ansøgeren opfylder de til enhver tid gældende betingelser for optagelse og medlemskab i en  forening under Dansk Sejlunion og Danmarks IdrætsForbund.

Firmaer kan søge optagelse i medlemskategori C. Et firmamedlemskab omfatter et antal  medarbejdere i medlemsfirmaet efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen.

 1. ANSØGNING OM OPTAGELSE 

Ansøgeren udfylder en optagelsesformular, der tilstilles klubbens sekretariat.

Hvis ansøgeren ikke er fyldt 18 år, skal optagelsesformularen medunderskrives af forældre eller  værge.

 1. BEHANDLING AF ANSØGNING OM OPTAGELSE 

Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. Først når kontingent og optagelsesgebyr er  modtaget, har medlemmet opnået medlemsstatus, og medlemmet kan få udleveret et medlemskort  og et eksemplar af klubbens love.

Nægtes optagelse, hvilket kan ske, selv om betingelserne henhold til punkt 7 i øvrigt er opfyldt,  meddeles dette ansøgeren. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at motivere, hvorfor optagelse er nægtet.

 1. KONTINGENT 

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Kontingenter for medlemskategorierne A og B, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der  gives dog en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje de således fastsatte og vedtagne  kontingenter for de enkelte kategorier med op til 10 % efter det behov, som bestyrelsen senere  skønner er nødvendigt i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for det næstkommende  regnskabsår. Forhøjelser herudover eller andre ændringer i kontingenter for de enkelte  medlemskategorier skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på en ekstraordinær  generalforsamling. Kontingent for medlemskategori C fastsættes af bestyrelsen på individuel basis.

Bestyrelsen fastsætter gebyrer for medlemskab af klubbens afdelinger og for deltagelse i klubbens forskellige aktiviteter.

Kontingenter opkræves forud pr. 31. december for det kommende år..

Er kontingentet ikke indbetalt senest på den anførte forfaldsdato, fortabes medlemsrettighederne  med øjeblikkelig virkning. Eventuel genoptagelse kan kun ske, når eventuelle restancer er udlignet,  men ansøgning om genoptagelse behandles i øvrigt i henhold til punkt 9.

Finder optagelse sted efter 1.august erlægges halvt kontingent gældende til regnskabsårets udløb.  11. MEDLEMSRETTIGHEDER 

Medlemmer i alle medlemskategorier har ret til at bære klubbens emblem og mærker.  Medlemmer i kategori A og B har ret til at føre klubbens stander på deres fartøj.

Sejlads med klubbens både og praktisk og teoretisk undervisning foregår efter det reglement og den  undervisningsplan, der er udarbejdet af bestyrelsen og afdelingsudvalget. Sejladser sker på eget  ansvar.

Samtlige medlemmer har ret til at overvære og deltage i klubbens møder, sammenkomster og  foredrag og har adgang til klubbens lokaler og restaurant.

Alle medlemmer har ret til at overvære klubbens generalforsamlinger, men kun medlemmer i  medlemskategorierne A har stemmeret, idet man kun har stemmeret, hvis man ikke er i restance  med medlemskab.

 1. UDTRÆDEN AF KLUBBEN 

Normal udmeldelse skal finde sted inden den 20.december og skal meddeles skriftligt til  sekretariatet. Udmeldelsen har ikke tilbagevirkende kraft, og erlagt kontingent kan ikke kræves  tilbagebetalt.

 1. UDELUKKELSE 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der ikke opfylder betingelserne for  medlemskab i henhold til punkt 7 og punkt 10.

Et medlem, der er udelukket under henvisning til ovenfor anførte punkter, kan ikke fordre sin sag  forelagt for en generalforsamling. Bestyrelsen er dog forpligtet til for den ordinære  generalforsamling at redegøre for udelukkelsens sag, i fald forespørgsel herom fremkommer fra  generalforsamlingen.

Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at udelukke medlemmer, hvis vægtige grunde taler for, at  fortsat medlemskab skader klubbens arbejde eller renommé.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for  udelukkelsen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre  sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om udelukkelse afgøres på den  førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på  en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før,  generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare  sig. – Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om udelukkelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for  udelukkelse.

Et udelukket medlem fortaber med øjeblikkelig virkning sine medlemsrettigheder, og eventuelt  forud erlagt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som  medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved  beslutningen om udelukkelse.

 1. ÆRESTEGN OG ÆRESMEDLEMMER 

Bestyrelsen er bemyndiget til efter enstemmig beslutning at tildele personer, som klubben ønsker at  vise opmærksomhed for virke til gavn for Skovshoved Sejlklub, klubbens ærestegn – emblemet  med laurbærkrans i guld.

Hvor ekstraordinære omstændigheder taler herfor, kan en enstemmig bestyrelse udnævne personer  som æresmedlemmer af Skovshoved Sejlklub. Æresmedlemmer er kontingentfri og at betragte som  medlemmer i medlemskategori A.

 1. GENERALFORSAMLINGENS MYNDIGHED OG OPGAVER 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger  retningslinjerne for klubbens virke og vedtager de nødvendige love og bestemmelser herfor. Den  vælger formand og bestyrelse til ledelse af klubbens daglige arbejde, og den vælger revisorerne.

 1. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar eller marts og skal indkaldes af  bestyrelsen med 4 ugers varsel ved meddelelse på hjemmesiden www.skovshoved-sejlklub.dk, i  klubbladet eller ved udsendelse at skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal indsendes til formanden senest  1.januar.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen følgende dagsorden vedlagt  regnskabsudtog og aftryk af forslag, der skal behandles under dagsordenens punkt 5. 1. valg af  dirigent

 1. formandens beretning
 2. forelæggelse at regnskab
 3. forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter for det kommende år  5. behandling af forslag
 4. valg af formand
 5. valg af bestyrelse
 6. valg af revisorer
 7. eventuelt

(hvert andet år udgår punkt 6)

Kun A-medlemmer og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Et stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt.

 1. FORRETNINGSORDEN 

Formanden leder valget at dirigent, som vælges – efter forslag – blandt de fremmødte medlemmer.

Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til bestemmelserne i  disse love og i øvrigt under iagttagelse at almindelig forretningspraksis.

Afstemningen foretages ved håndsoprækning; dog kan dirigenten lade foretage skriftlig afstemning  og skal, hvis formanden ønsker det, eller der, på 10 stemmeberettigede medlemmers vegne, stilles  forslag derom. Alle afstemninger om udelukkelse skal dog foregå skriftligt.

Beslutninger tages med almindelig stemmeflerhed, jfr. dog punkt 13 afsnit 6 og 8 samt punkt 23  afsnit 1 og 2. Ved beslutninger om love eller ændringer af disse skal dog mindst 2/3 af de afgivne  stemmer være for forslagets vedtagelse.

 1. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER 

Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde ekstraordinære generalforsamlinger så ofte, den finder  anledning dertil, og den skal indkalde, når der på en tiendedel af de stemmeberettigede medlemmers  vegne skriftligt fremsættes anmodning derom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. I  sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen udsendes senest otte dage efter anmodningens fremsættelse.

I øvrigt gælder bestemmelserne anført i punkt 15, 16 og 17, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til at  fremsætte dagsorden.

 1. BESTYRELSENS MYNDIGHED OG OPGAVER 

Under ansvar overfor generalforsamlingen og under iagttagelse af klubbens formål og opgaver  varetager bestyrelsen klubbens daglige arbejde og administrerer dens midler i henhold til lovenes  bestemmelser og efter de af generalforsamlingen givne retningslinjer.

Bestyrelsen repræsenterer også klubben udadtil.

Bestyrelsen er bemyndiget til, hvis den finder det fornødent, at nedsætte udvalg til varetagelse af  specielle opgaver og, om den ønsker det, hertil anvende medlemmer uden for bestyrelsen, men  denne er eneansvarlig overfor generalforsamlingen, og eventuelle udvalg er underkastet  bestyrelsens afgørelser.

Mindst en gang om året indkaldes til møde med deltagelse af A-medlemmer. På mødet drøftes  havnens forhold med klubbens repræsentanter i Havnebestyrelsen med det formål, at medlemmer  holdes orienterede om – og repræsentanterne kan modtage input til – repræsentanternes virke i  Havnebestyrelsen.

På mødet, som afholdes inden 1.November, vælger tilstedeværende A-medlemmer en repræsentant  og en suppleant som skal repræsentere klubbens medlemmer i Havnebestyrelsen. Et  stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Kun  bådpladslejere blandt A-medlemmerne er valgbare.

Tilsvarende udpeger bestyrelsen direkte en repræsentant hhv. en suppleant.

Valgperioden for både medlemsvalgte og de af bestyrelsen udpegede repræsentanter til  havnebestyrelsen er 2 år.

En bådpladslejer er et medlem, som lejer en fast plads i havnen – og er således ikke et medlem, der  står på venteliste eller som ligger på gæsteplads

 1. BESTYRELSENS VALG OG SAMMENSÆTNING 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand og mindst 4 højst 6 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Formanden vælges ved særskilt afstemning.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår med halvdelen hvert år efter tur: første gang efter lodtrækning.  Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv indtil nyvalg kan finde sted på  førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fordeler selv hvervene næstformand og kasserer imellem sig.

 1. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 

Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlingerne ved dens møder. I tilfælde af  formandens fravær overgår samtlige dennes rettigheder til næstformanden.

Bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder de fornødent, eller når mindst tre  bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst fire  medlemmer er til stede (heraf formanden eller næstformanden).

Formanden og næstformanden er i fællig tegningsberettigede for Skovshoved Sejlklub.

Beslutning tages med almindelig stemmeflerhed, jfr. dog punkt 13 afsnit 4. Ved lige stemmer er  formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol, der forelægges på efterfølgende møde og underskrives af  samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 1. REVISORER 

Generalforsamlingen vælger to interne revisorer og en ekstern registreret/statsautoriseret revisor. De  interne revisorer skal være stemmeberettigede medlemmer af klubben. Revisorerne vælges for et år  ad gangen.

De interne revisorer skal udføre en kritisk revision og har som overordnet opgave at tilse, at  klubbens midler anvendes i overensstemmelse med klubbens love, generalforsamlingens og  bestyrelsens beslutninger.

Den eksterne revisor skal foretage et ”rewiew” af klubbens regnskab.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at gennemgå klubbens bogføring og beholdninger.

Regnskabet skal overgives til revisorerne senest fire uger før den ordinære generalforsamlings  afholdelse.

Revisorerne skal have tilendebragt revisionen senest fjorten dage før generalforsamlingens  afholdelse.

Eventuelle revisionsbemærkninger skal følge med regnskabets udsendelse til medlemmerne.  23. KLUBBENS OPLØSNING 

Opløsning af klubben kan kun finde sted efter urafstemning blandt de stemmeberettigede  medlemmer og kan kun besluttes, såfremt mindst fire femtedele af disse stemmer for beslutningen.

Samme afstemningsregler gælder for ændring af denne paragraf.

 1. KLUBBENS FORMUE 

I tilfælde af opløsning skal klubbens eventuelle midler først anvendes til dækning af klubbens gæld.  Dansk Sejlunion tager bestemmelse om anvendelse af eventuelle overskydende midler til gavn for  sejlsporten indenfor Gentofte Kommune.

 1. OPHÆVELSE AF TIDLIGERE LOVE 

Vedtagelse af disse love, der kun kan ændres med generalforsamlingens godkendelse i henhold til  foranstående regler, ophæver samtidig alle tidligere gældende love i Skovshoved Sejlklub. Standard  for standeren

Skovshoved Sejlklubs stander er hvid med en liggende rød linje af form som et Y og med en gul  5takket stjerne med sort kontur i det inderste felt. Stjernens omskrevne cirkel er ¼A i diameter.

                                  

MULIGHEDER FOR SEJLADS

Sejlerskole

Lær at sejle

Ungdom

Vild med vand?

J/70 sejlads og kapsejlads

Hobie Cat

Øresunds største fleet

Sailing Concept

Firmasejlads

Klubbens flåde af både

Lej en båd

Er du bådejer – så er SKS noget for dig

Vi tilbyder brug af vores faciliteter på havnen, herunder bl.a. brug af Sejlerhuset med køkken, opholdsrum, omklædning og bad og klublokalet i forbindelse med Sejlklubbernes Spisehus, hvor du som medlem også får rabat.

Vi repræsenterer dig i havnebestyrelsen, så din stemme bliver hørt om stort og småt på havnen. Vi er altid åbne for idéer og forslag.

Vi har et godt fællesskab, snakker sammen og holder øje med hinandens både. Sæt en SKS-stander i riggen (udleveres gratis til medlemmer) eller en streamer på båden, så bliver der holdt ekstra øje med din båd. Vi advarer og hjælper også hinanden i forbindelse med ekstreme vejrforhold som f.eks. ekstra høj vandstand og/eller storm.

Klubben kan som medlem af Dansk Sejlunion give dig adgang til yderligere viden, kurser og ressourcer fra dem og adgang til at stille op i forskellige kapsejladser landet over.

Velkommen som bådejer i klubben.

Har du prøvet Sejlklubbernes Spisehus?

De nye værter hedder Peter og Stephanie og er henholdsvis uddannet kok og tjener. De har begge drevet bl.a. Glyptotekets Café i 8 år og været en del af branchen i mange år. De brænder begge to for det gode køkken med friske danske råvarer.

Som Peter siger: ”Det skal være hyggeligt og uformelt at besøge Spisehuset og vores lille Take-away Café. Vi glæder os til at servere klassisk dansk og fransk mad til sejlere og andre gode folk”

Medlemmer af SKS kan få dagens ret eller en burger og en øl eller vand til en særlig klubpris. Ring for bordbestilling her: 39 64 30 46

Information og menu: sejlklubbernesspisehus.dk

Følg med

 

Følg vores Facebook-side for de nyeste nyheder og begivenheder

 

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

Skriv til os

40 21 61 05