Indkaldelse:  

Opdatering: Kim Bruhn-Petersen stiller op som formandskandidat. Regnskabet kan læses her. Finn Leerbeck stiller op som kandidat til nyt bestyrelsesmedlem.

Hermed indkaldes til SKS’s ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 23. marts 2023 fra kl. 19.00.

Som tidligere oplyst, er der mulighed for at deltage i middagen forinden generalforsamlingen, hvor Sejlklubbernes Spisehus er åbent fra kl. 17.00 og middagen serveres fra kl. 17.30. Her vil vi også sige velkommen til vores nye forpagterpar, Stephanie og Peter. Vi håber at se så mange som muligt – tilmelding til middagen foregår hos Flemming. Skriv til mail@skovshovedsejlklub.dk.

Desværre har vores formand Lars Marqvart meddelt, at han pga. stort arbejdspres ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen, hvorfor vi skal have valgt en ny formand. Bestyrelsen takker Lars for det store arbejde som formand for bestyrelsen gennem de seneste 4 år, hvor han har ydet en meget stor og loyal indsats for klubben.

Det fremsendte Aarsregnskab for Skovshoved Sejlklub 2022.pdf er godkendt af den samlede bestyrelse og klubbens revisorer. Der er i 2022 påbegyndt en større oprydning i klubbens bogholderi, som vedrører tidligere regnskabsår. Regnskabet for 2022 bærer præg af dette oprydningsarbejde, som der vil blive orienteret uddybende om på generalforsamlingen. Formålet med oprydningen har været at sikre et mere retvisende regnskab og dertil en bedre og enklere økonomistyring i klubben til gavn for klubbens virke. På grund af ferieafvikling i bestyrelsen udestår indhentning af de sidste fysiske underskrifter på regnskabet frem til søndag den 19. marts, hvorefter det underskrevne regnskab vil blive udsendt til medlemmerne. Årsregnskab for Skovshoved Sejlklub 2022.pdf

Efter klubbens love er der følgende bestemmelse om den ordinære generalforsamling, hvortil der er tilføjet bestyrelsens bemærkninger.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING – punkt 16

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar eller marts og skal indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved meddelelse på hjemmesiden www.skovshovedsejlklub.dk, i klubbladet eller ved udsendelse at skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer.

Indkaldelsen er sket ved meddelelse på hjemmesiden den 8. februar 2023.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal indsendes til formanden senest 1.januar.

Der er ikke modtaget forslag

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen følgende dagsorden vedlagt regnskabsudtog og aftryk af forslag, der skal behandles under dagsordenens punkt 5.

1. Valg af dirigent 

Erik Friis har meddelt, at han stiller sig til rådighed for dirigenthvervet

2. Formandens beretning

v/Lars Marqvart

Beretningen vil blive suppleret af den øvrige bestyrelse, som vil orientere indenfor deres respektive ansvarsområder

3. Forelæggelse at regnskab
v/Anders Graversen
Udkast til regnskab vedlægges, og er dermed fremsendt 8 dage inden generalforsamlingen.  

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter for det kommende år 
v/Anders Graversen
Budgettet vedlægges, og dermed fremsendt 8 dage inden generalforsamlingen.

Kontingentet – 2024 – foreslås uændret:
Medlemskategori A – over 18 år – og B –under 18 år: 1000,- kr.

5. Behandling af forslag
Der er ikke indkommet forslag, og dermed udgår punktet.

6. Valg af formand
Lars Marqvart stiller som nævnt ovenfor ikke op til genvalg.

7. Valg af bestyrelse
Anders Gravesen og Søren Moesgaard er villige til genvalg.
Ike Houmann trådte ind i bestyrelse i 2022, og er villig til valg.

(Sven Klint Bergh, Peter Lillelund og Kim Bruhn-Petersen blev valgt for en 2-årig periode i 2022 og er derfor ikke på valg)

8. Valg af revisorer
Milton Møller og Ole Dan Jensen er villige til genvalg.

9. Eventuelt 

Kun A-medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Et stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt.

Søren Moesgård
SKS Kommunikation

Mobil: 60 21 99 01
Mail: soren@moesgard.dk
Følg os på Facebook